Sensibles al canvi social i ambiental actual, hem implantat un sistema integrat per a la gestió de la qualitat i el medi ambient.

D’aquesta manera treballem per obtenir una millora en la qualitat dels serveis que oferim, i un compromís amb la protecció i la conservació del medi en totes les activitats que desenvolupem.

Principis bàsics de la nostra política de qualitat i medi ambient:

  • Minimitzar els impactes ambientals que implica la nostra activitat, disminuint l’ús dels recursos naturals, prevenint la contaminació i reciclant i reduint els residus que generem.
  • Aconseguir la màxima qualitat en la prestació dels nostres serveis, complint sempre tots els requisits legals i altres que l’organització subscrigui, buscant sempre la millora contínua dels nostres processos.
  • Proporcionar als nostres empleats la informació i la formació adequada en relació amb els aspectes ambientals i la gestió d’aquests, perquè es puguin implicar en el projecte i complir els objectius de millora.
  • Informar i sensibilitzar els nostres clients, proveïdors i subcontractistes del treball que s’està fent i implicar-los en la millora del comportament ambiental.

Aquesta política de qualitat i medi ambient és el marc de referència per establir i revisar els objectius i metes de millora contínua i, Aquanea, S.L. vol contribuir a la millora del medi ambient perquè la societat actual i les generacions futures en puguin gaudir.